روشویی کابینتی ADMC

روشویی کابینتی مدل A-04

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت دیواری با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 90CM X 53CM

ابعاد آیینه: 90CM X 60CM

روشویی کابینتی مدل C-05

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت دیواری با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 75CM X 53CM

ابعاد آیینه: 65CM X 65CM

روشویی کابینتی مدل E-01 GLOSSY

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 106CM X 51CM

قطر آیینه: 75CM

روشویی کابینتی مدل E-01

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 106CM X 51CM

قطر آیینه: 75CM

روشویی کابینتی مدل E-03

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 90CM X 52CM

قطر آیینه: 66CM

روشویی کابینتی مدل E03-GLOSSY WHITE

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 90CM X 52CM

قطر آیینه: 66CM

روشویی کابینتی مدل DF-06

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی دیواری با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 97CM X 51CM

ابعاد آیینه: 90CM X 75CM

روشویی کابینتی مدل DF-06 GLOSSY

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی دیواری با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 97CM X 51CM

ابعاد آیینه: 90CM X 75CM

روشویی کابینتی مدل F-10

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سرامیکی روکار
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 60CM X 50CM

ابعاد آیینه: 60CM X 107CM

روشویی کابینتی مدل H-24

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب گردو

ابعاد کابینت: 80CM X 55CM

ابعاد آیینه: 75CM X 106CM

روشویی کابینتی مدل H-24

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب گردو

ابعاد کابینت: 80CM X 55CM

ابعاد آیینه: 75CM X 106CM

روشویی کابینتی مدل H-02

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • روشویی سنگی روکار
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 72CM X 48CM

ابعاد آیینه: 88CM X 131CM

روشویی مدل H-05

 روشویی کابینتی ADMC :

روشویی زمینی

جنس بدنه: چوب گردو

ارتفاع روشویی: 80CM

روشویی کابینتی مدل H-02A

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت زمینی با دراور
 • روشویی سنگی روکار
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب بلوط

ابعاد کابینت: 72CM X 48CM

ابعاد آیینه: 88CM X 131CM

روشویی کابینتی مدل M-01

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت ديواري زميني با دراور
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب گردو

ابعاد کابینت: 83CM X 58CM

ابعاد آیینه: 80CM X 80CM

روشویی کابینتی مدل Y-02

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت دیواری زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب درخت گنجشک

ابعاد کابینت: 120CM X 50CM

ابعاد آیینه: 82CM X 102CM

روشویی کابینتی مدل Y-13

روشویی کابینتی ADMC :

 • کابینت دیواری زمینی با دراور
 • استفاده از تکنولوژی soft close در درب های کابینت
 • روشویی سنگی
 • آیینه

جنس بدنه کابینت: چوب درخت گنجشک

ابعاد کابینت: 80CM X 58CM

ابعاد آیینه: 78CM X 90CM